FilePullerThiết bịMetricCollector

public abstract class FilePullerDeviceMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector


BaseDeviceMetricCollector lắng nghe khóa số liệu đến từ thiết bị và lấy chúng dưới dạng tệp từ thiết bị. Có thể được mở rộng để xử lý thêm tệp.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected mDirectoryKeys

public mTestCaseMetrics

Nhà thầu xây dựng công cộng

FilePullerDeviceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

abstract void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

abstract void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Phương pháp được bảo vệ

void addKeys (String... keys)

Thêm các phím mẫu bổ sung để kéo từ thiết bị.

File retrieveFile ( ITestDevice device, String remoteFilePath, int userId)

Kéo tệp từ đường dẫn được chỉ định trong thiết bị.

Lĩnh vực

mDirectoryKeys

protected mDirectoryKeys

mTestCaseMetrics

public mTestCaseMetrics

Nhà thầu xây dựng công cộng

FilePullerThiết bịMetricCollector

public FilePullerDeviceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là đối tượng giống như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển tới ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Ném
DeviceNotAvailableException

quá trìnhMetricDirectory

public abstract void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn liên quan đến thư mục được kéo.

metricDirectory File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

data DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi số liệu có thể được lưu trữ.

quá trìnhMetricFile

public abstract void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn liên quan đến tệp được kéo.

metricFile File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

data DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi số liệu có thể được lưu trữ.

Phương pháp được bảo vệ

thêm phím

protected void addKeys (String... keys)

Thêm các phím mẫu bổ sung để kéo từ thiết bị.

Thông số
keys String

lấy tập tin

protected File retrieveFile (ITestDevice device, 
        String remoteFilePath, 
        int userId)

Kéo tệp từ đường dẫn được chỉ định trong thiết bị.

Thông số
device ITestDevice : có tệp.

remoteFilePath String : vị trí trong thiết bị.

userId int : id người dùng cần lấy từ

Trả lại
File Tệp được lấy từ đường dẫn nhất định trong thiết bị.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException