Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Bộ sưu tập sẽ thu thập và ghi nhật ký phía máy chủ khi xảy ra lỗi trường hợp thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp kiểm tra không thành công.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Các nhà xây dựng công cộng

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp kiểm tra không thành công.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho quá trình chạy.