Loại dữ liệu nhật ký

public final enum LogDataType
extends Enum< LogDataType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.LogDataType >
com.android.tradefed.result.LogDataType


Đại diện cho kiểu dữ liệu của dữ liệu nhật ký.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

LogDataType ADB_HOST_LOG

LogDataType ANRS

LogDataType ATRACE

LogDataType BITS

LogDataType BT_SNOOP_LOG

LogDataType BUGREPORT

LogDataType BUGREPORTZ

LogDataType CB_METRICS_FILE

LogDataType CFG

LogDataType CLANG_COVERAGE

LogDataType COMPACT_MEMINFO

LogDataType COVERAGE

LogDataType CPU_INFO

LogDataType CUTTLEFISH_LOG

LogDataType DIR

LogDataType DUMPSYS

LogDataType DUMPTRACE

LogDataType EAR

LogDataType GCOV_KERNEL_COVERAGE

LogDataType GFX_INFO

LogDataType GOLDEN_RESULT_PROTO

LogDataType GZIP

LogDataType HARNESS_CONFIG

LogDataType HARNESS_STD_LOG

LogDataType HOST_LOG

LogDataType HPROF

LogDataType HTML

LogDataType JACOCO_CSV

LogDataType JACOCO_EXEC

LogDataType JACOCO_XML

LogDataType JPEG

LogDataType JSON

LogDataType KERNEL_LOG

LogDataType KERNEL_TRACE

LogDataType LOGCAT

LogDataType MEM_INFO

LogDataType MONKEY_LOG

LogDataType MP4

LogDataType MUGSHOT_LOG

LogDataType NATIVE_COVERAGE

LogDataType PASSED_TESTS

LogDataType PB

LogDataType PERFETTO

LogDataType PNG

LogDataType PROCRANK

LogDataType RECOVERY_MODE_LOG

LogDataType SERVICES

LogDataType SEVEN_Z

LogDataType TAR_GZ

LogDataType TEXT

LogDataType TEXTPB

LogDataType TF_EVENTS

LogDataType TOMBSTONEZ

LogDataType TOP

LogDataType UIX

LogDataType UNKNOWN

LogDataType XML

LogDataType ZIP

Phương pháp công khai

String getContentType ()
String getFileExt ()
boolean isCompressed ()
boolean isText ()
static LogDataType valueOf (String name)
static final LogDataType[] values ()

Giá trị liệt kê

ADB_HOST_LOG

public static final LogDataType ADB_HOST_LOG

TRẢ LỜI

public static final LogDataType ANRS

MỘT DẤU VẾT

public static final LogDataType ATRACE

CHÚT ÍT

public static final LogDataType BITS

BT_SNOOP_LOG

public static final LogDataType BT_SNOOP_LOG

BÁO CÁO LỖI

public static final LogDataType BUGREPORT

BUGREPORTZ

public static final LogDataType BUGREPORTZ

CB_METRICS_FILE

public static final LogDataType CB_METRICS_FILE

CFG

public static final LogDataType CFG

CLANG_COVERAGE

public static final LogDataType CLANG_COVERAGE

COMPACT_MEMINFO

public static final LogDataType COMPACT_MEMINFO

PHỦ SÓNG

public static final LogDataType COVERAGE

CPU_INFO

public static final LogDataType CPU_INFO

CUTTLEFISH_LOG

public static final LogDataType CUTTLEFISH_LOG

TRỰC TIẾP

public static final LogDataType DIR

DUMPSYS

public static final LogDataType DUMPSYS

DUMPTRACE

public static final LogDataType DUMPTRACE

TAI

public static final LogDataType EAR

GCOV_KERNEL_COVERAGE

public static final LogDataType GCOV_KERNEL_COVERAGE

GFX_INFO

public static final LogDataType GFX_INFO

GOLDEN_RESULT_PROTO

public static final LogDataType GOLDEN_RESULT_PROTO

GZIP

public static final LogDataType GZIP

HARNESS_CONFIG

public static final LogDataType HARNESS_CONFIG

HARNESS_STD_LOG

public static final LogDataType HARNESS_STD_LOG

HOST_LOG

public static final LogDataType HOST_LOG

HPROF

public static final LogDataType HPROF

HTML

public static final LogDataType HTML

JACOCO_CSV

public static final LogDataType JACOCO_CSV

JACOCO_EXEC

public static final LogDataType JACOCO_EXEC

JACOCO_XML

public static final LogDataType JACOCO_XML

JPEG

public static final LogDataType JPEG

JSON

public static final LogDataType JSON

KERNEL_LOG

public static final LogDataType KERNEL_LOG

KERNEL_TRACE

public static final LogDataType KERNEL_TRACE

ĐĂNG NHẬP

public static final LogDataType LOGCAT

MEM_INFO

public static final LogDataType MEM_INFO

MONKEY_LOG

public static final LogDataType MONKEY_LOG

MP4

public static final LogDataType MP4

MUGSHOT_LOG

public static final LogDataType MUGSHOT_LOG

NATIVE_COVERAGE

public static final LogDataType NATIVE_COVERAGE

PASSED_TESTS

public static final LogDataType PASSED_TESTS

PB

public static final LogDataType PB

HOÀN HẢO

public static final LogDataType PERFETTO

PNG

public static final LogDataType PNG

QUAY LẠI

public static final LogDataType PROCRANK

PHỤC HỒI_MODE_LOG

public static final LogDataType RECOVERY_MODE_LOG

DỊCH VỤ

public static final LogDataType SERVICES

SEVEN_Z

public static final LogDataType SEVEN_Z

TAR_GZ

public static final LogDataType TAR_GZ

CHỮ

public static final LogDataType TEXT

TEXTPB

public static final LogDataType TEXTPB

TF_SỰ KIỆN

public static final LogDataType TF_EVENTS

TOMBSTONEZ

public static final LogDataType TOMBSTONEZ

ĐỨNG ĐẦU

public static final LogDataType TOP

UIX

public static final LogDataType UIX

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final LogDataType UNKNOWN

XML

public static final LogDataType XML

Mã ZIP

public static final LogDataType ZIP

Phương pháp công khai

getContentType

public String getContentType ()

Trả lại
String

getFileExt

public String getFileExt ()

Trả lại
String

Được nén

public boolean isCompressed ()

Trả lại
boolean true nếu kiểu dữ liệu là định dạng nén hoặc không nên nén.

isText

public boolean isText ()

Trả lại
boolean true nếu kiểu dữ liệu là định dạng văn bản.

giá trị của

public static LogDataType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
LogDataType

giá trị

public static final LogDataType[] values ()

Trả lại
LogDataType[]