Bộ sưu tập số liệu thời gian của Logcat

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


Trình thu thập số liệu thu thập thông tin về thời gian (ví dụ: thời gian chuyển đổi của người dùng) từ logcat trong một hoặc nhiều thử nghiệm lặp lại bằng cách sử dụng các mẫu biểu thức chính quy đã cho để phân tích tín hiệu bắt đầu và kết thúc của một sự kiện từ các dòng logcat.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LogcatTimingMetricCollector ()

Phương pháp công cộng

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ sưu tập số liệu thời gian của Logcat

public LogcatTimingMetricCollector ()

Phương pháp công cộng

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển tới ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

Ném
DeviceNotAvailableException