Thiết bị Tcp

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


IDevice giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để phân bổ khi DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Phương thức công khai

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

nhà thầu công cộng

Thiết bị Tcp

public TcpDevice (String serial)

Thông số
serial String

Thiết bị Tcp

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Thông số
serial String

knownDeviceIp String

Phương thức công khai

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

trả lại
String