Sơ khaiLocalAndroidThiết bị ảo

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


IDevice giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để phân bổ khi DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, int offset)

Phương pháp công khai

Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về giá trị bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu giá trị bù số thiết bị không được đặt.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sơ khaiLocalAndroidThiết bị ảo

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, 
                int offset)

Thông số
serial String

offset int

Phương pháp công khai

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về giá trị bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu giá trị bù số thiết bị không được đặt.

Trả lại
Integer