IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Giao diện cung cấp thông tin về thông tin thiết bị ảo có thể được cấu hình sẵn (ip máy chủ, người dùng máy chủ, bù cổng, v.v.).

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về giá trị bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu giá trị bù số thiết bị không được đặt.

default String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

default String getKnownUser ()

Trả về người dùng đã biết nếu có, trả về null nếu không có người dùng nào được biết.

Phương pháp công khai

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về giá trị bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu giá trị bù số thiết bị không được đặt.

Trả lại
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

Trả lại
String

getKnownUser

public String getKnownUser ()

Trả về người dùng đã biết nếu có, trả về null nếu không có người dùng nào được biết.

Trả lại
String