VmRemoteThiết bị

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Một thiết bị ảo từ xa mà chúng ta sẽ quản lý từ bên trong Máy ảo.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Phương thức công khai

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

nhà thầu công cộng

VmRemoteThiết bị

public VmRemoteDevice (String serial)

Thông số
serial String

VmRemoteThiết bị

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Thông số
serial String

knownIp String

Phương thức công khai

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

trả lại
String