Cấu hình ngoại lệ

public class ConfigurationException
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException


Bị ném nếu không thể tải cấu hình.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigurationException (String msg)

Tạo một ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tạo một ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause)

Tạo một ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tạo một ConfigurationException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hình ngoại lệ

public ConfigurationException (String msg)

Tạo một ConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

Cấu hình ngoại lệ

public ConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tạo một ConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ

Cấu hình ngoại lệ

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause)

Tạo một ConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

Cấu hình ngoại lệ

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tạo một ConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ