مرجع ساختار خودرو_دوربین_دستگاه_t

مرجع ساختار خودرو_دوربین_دستگاه_t

#include < vehicle_camera.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
const uint32_t دوربین_نوع
int(* get_capabilities )(ساخت وسیله_دوربین_دستگاه_t *دستگاه، خودرو_دوربین_کاپ_ت *کلاهک)
int(* get_camera_crop )(struct vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_crop )(struct vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_position )(struct vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_position )(struct vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_state )(ساخت خودرو_دوربین_دستگاه_t *دستگاه، وسیله_دوربین_دوربین_وضعیت_t *وضعیت)
int(* set_camera_state )(ساخت وسیله_دوربین_دستگاه_t *دستگاه، const_camera_state_t *state)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 109 فایل automjet_camera.h .

مستندات میدانی

const uint32_t camera_type

تعریف در خط 112 فایل automjet_camera.h .

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 110 فایل automjet_camera.h .

int(* get_camera_crop)(struct vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

تنظیمات برش دوربین فعلی را دریافت می کند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
راست - تنظیمات برش دوربین فعلی
برمی گرداند
0 در هنگام موفقیت -EPERM اگر دستگاه مقداردهی اولیه نشود -خطا خطا نیست

تعریف در خط 131 فایل automjet_camera.h .

int(* get_camera_position)(struct vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

موقعیت دوربین را روی صفحه نمایش می گیرد.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
راست - ناحیه نمایش دوربین وقتی روشن است ظاهر می شود
برمی گرداند
0 در هنگام موفقیت -EPERM اگر دستگاه مقداردهی اولیه نشود -خطا خطا نیست

تعریف در خط 152 فایل automjet_camera.h .

int(* get_camera_state)(struct vehicle_camera_device_t *device, vehicle_camera_state_t *state)

وضعیت فعلی دوربین را دریافت می کند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
حالت - آخرین تنظیمات برای دوربین
برمی گرداند
0 در مورد موفقیت -EPERM اگر دستگاه اولیه نشده باشد

تعریف در خط 173 فایل automjet_camera.h .

int(* get_capabilities)(struct vehicle_camera_device_t *device, vehicle_camera_cap_t *cap)

قابلیت های این دوربین را برمی گرداند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
کلاه لبه دار - اشاره گر به قابلیت های پرچم در حال بازگشت
برمی گرداند
0 در مورد موفقیت -EPERM اگر دستگاه نامعتبر است یا مقداردهی اولیه نشده است

تعریف در خط 121 فایل automjet_camera.h .

int(* set_camera_crop)(struct vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

برش دوربین را تنظیم می کند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
راست - ناحیه ورودی دوربین برای برش. باید در عرض و ارتفاع دوربین متناسب با قابلیت های دوربین باشد.
برمی گرداند
0 در هنگام موفقیت -EPERM اگر دستگاه مقداردهی اولیه نشود -خطا خطا نیست

تعریف در خط 142 فایل automjet_camera.h .

int(* set_camera_position)(struct vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

موقعیت دوربین را روی نمایشگر تنظیم می کند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
راست - ناحیه نمایش دوربین وقتی روشن است ظاهر می شود. باید در عرض و ارتفاع نمایشگر متناسب با قابلیت های دوربین باشد.
برمی گرداند
0 در هنگام موفقیت -EPERM اگر دستگاه مقداردهی اولیه نشود -خطا خطا نیست

تعریف در خط 164 فایل automjet_camera.h .

int(* set_camera_state)(struct vehicle_camera_device_t *device, const automjet_camera_state_t *state)

وضعیت دوربین را تنظیم می کند.

مولفه های
دستگاه - دسته دستگاه
حالت - تنظیمات دلخواه برای دوربین
برمی گرداند
0 در هنگام موفقیت -EPERM اگر دستگاه مقداردهی اولیه نشود -خطا خطا نیست

تعریف در خط 183 فایل automjet_camera.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: