مرجع ساختار خودرو_دوربین_کاپ_t

مرجع ساختار خودرو_دوربین_کاپ_t

#include < vehicle_camera.h >

فیلدهای داده

uint32_t capabilites_flags
uint32_t عرض_دوربین
uint32_t دوربین_ارتفاع
uint32_t display_width
uint32_t display_height

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 77 فایل automjet_camera.h .

مستندات میدانی

uint32_t camera_height

تعریف در خط 80 فایل automjet_camera.h .

uint32_t camera_width

تعریف در خط 79 فایل automjet_camera.h .

uint32_t capabilites_flags

تعریف در خط 78 فایل automjet_camera.h .

uint32_t display_height

تعریف در خط 82 فایل automjet_camera.h .

uint32_t display_width

تعریف در خط 81 فایل automjet_camera.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: