hw_device_t مرجع ساختار

hw_device_t مرجع ساختار

#include < hardware.h >

فیلدهای داده

uint32_t برچسب زدن
uint32_t نسخه
ساختار hw_module_t * مدول
uint32_t رزرو شده [12]
int(* بستن )(struct hw_device_t *device)

توصیف همراه با جزئیات

هر ساختار داده دستگاه باید با hw_device_t و سپس متدها و ویژگی های عمومی خاص ماژول شروع شود.

تعریف در خط 167 فایل hardware.h .

مستندات میدانی

int(* close)(struct hw_device_t *device)

این دستگاه را ببندید

تعریف در خط 200 فایل hardware.h .

struct hw_module_t * ماژول

اشاره به ماژولی که این دستگاه به آن تعلق دارد

تعریف در خط 190 فایل hardware.h .

uint32_t رزرو شده[12]

بالشتک برای استفاده در آینده محفوظ است

تعریف در خط 196 فایل hardware.h .

برچسب uint32_t

برچسب باید به HARDWARE_DEVICE_TAG مقداردهی اولیه شود

تعریف در خط 169 فایل hardware.h .

نسخه uint32_t

نسخه API دستگاه مخصوص ماژول. این مقدار توسط کاربر ماژول مشتق شده برای مدیریت پیاده سازی های مختلف دستگاه استفاده می شود.

کاربر ماژول مسئول بررسی فیلدهای module_api_version و نسخه دستگاه است تا اطمینان حاصل کند که کاربر قادر به برقراری ارتباط با اجرای ماژول خاص است.

یک ماژول می تواند چندین دستگاه را با نسخه های مختلف پشتیبانی کند. این می تواند مفید باشد زمانی که یک رابط دستگاه به روشی ناسازگار تغییر می کند، اما همچنان لازم است از پیاده سازی های قدیمی به طور همزمان پشتیبانی شود. یکی از این نمونه ها Camera 2.0 API است.

این فیلد توسط کاربر ماژول تفسیر می شود و توسط خود رابط HAL نادیده گرفته می شود.

تعریف در خط 187 فایل hardware.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hardware.h