مرجع ساختار خودرو_دوربین_دوربین_t

مرجع ساختار خودرو_دوربین_دوربین_t

#include < vehicle_camera.h >

فیلدهای داده

uint32_t overlay_on
uint32_t camera_on

توصیف همراه با جزئیات

وضعیت فعلی دستگاه دوربین را توصیف می کند

تعریف در خط 63 فایل automjet_camera.h .

مستندات میدانی

uint32_t camera_on

تعریف در خط 65 فایل automjet_camera.h .

uint32_t overlay_on

تعریف در خط 64 فایل automjet_camera.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: