مرجع سازه thermal_module

مرجع سازه thermal_module

#include < thermal.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک
ssize_t(* getTemperatures )(structure thermal_module *module, temperature_t *list, size_t size)
ssize_t(* getCpuUsages )(structure thermal_module *module, cpu_usage_t *list)
ssize_t(* getCoolingDevices )(structure thermal_module *module, cooling_device_t *list, size_t size)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 134 فایل thermal.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

تعریف در خط 135 فایل thermal.h .

ssize_t(* getCoolingDevices)(structure thermal_module *module, cooling_device_t *list, size_t size)

تعریف در خط 201 فایل thermal.h .

ssize_t(* getCpuUsages)(structure thermal_module *module, cpu_usage_t *list)

تعریف در خط 177 فایل thermal.h .

ssize_t(* getTemperatures)(structure thermal_module *module, temperature_t *list, size_t size)

تعریف در خط 159 فایل thermal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h