temperature_t مرجع ساختار

temperature_t مرجع ساختار

#include < thermal.h >

فیلدهای داده

enum temperature_type نوع
کاراکتر const * نام
شناور ارزش فعلی
شناور throttling_threshold
شناور shutdown_threshold
شناور vr_throttling_threshold

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 52 فایل thermal.h .

مستندات میدانی

float current_value

دمای فعلی بر حسب سانتیگراد اگر در دسترس نباشد توسط HAL روی UNKNOWN_TEMPERATURE تنظیم شده است. دمای فعلی می تواند در هر واحدی باشد اگر نوع=DEVICE_TEMPERATURE_UNKNOWN باشد.

تعریف در خط 70 فایل thermal.h .

const char* نام

نام این دما همه دماهای یک "نوع" باید "نام" متفاوتی داشته باشند.

تعریف در خط 62 فایل thermal.h .

float shutdown_threshold

دمای خاموش شدن برای این دما ثابت است. اگر در دسترس نیست، توسط HAL روی UNKNOWN_TEMPERATURE تنظیم کنید.

تعریف در خط 82 فایل thermal.h .

float throttling_threshold

دمای دریچه گاز برای این دما ثابت است. اگر در دسترس نیست، توسط HAL روی UNKNOWN_TEMPERATURE تنظیم کنید.

تعریف در خط 76 فایل thermal.h .

نوع enum temperature_type

این نوع دما

تعریف در خط 56 فایل thermal.h .

float vr_throttling_threshold

دمای آستانه ای که بالاتر از آن حداقل های ساعت حالت VR برای این دستگاه قابل حفظ نیست. اگر در دسترس نیست، توسط HAL روی UNKNOWN_TEMPERATURE تنظیم کنید.

تعریف در خط 89 فایل thermal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h