cooling_device_t مرجع ساختار

cooling_device_t مرجع ساختار

#include < thermal.h >

فیلدهای داده

enum cooling_type نوع
کاراکتر const * نام
شناور ارزش فعلی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 92 فایل thermal.h .

مستندات میدانی

float current_value

مقدار فعلی دستگاه خنک کننده واحدها به "نوع" دستگاه خنک کننده بستگی دارند.

تعریف در خط 107 فایل thermal.h .

const char* نام

نام این دستگاه خنک کننده. همه دستگاه های خنک کننده از یک نوع "نوع" باید "نام" متفاوتی داشته باشند.

تعریف در خط 102 فایل thermal.h .

نوع enum cooling_type

این نوع دستگاه خنک کننده

تعریف در خط 96 فایل thermal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h