bthh_interface_t مرجع ساختار

bthh_interface_t مرجع ساختار

#include < bt_hh.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( bthh_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* قطع اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* virtual_unplug )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_info )(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_hid_info_t hid_info)
bt_status_t (* get_protocol )(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_protocol_mode_t protocolMode)
bt_status_t (* set_protocol )(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_protocol_mode_t protocolMode)
bt_status_t (* get_report )(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_report_type_t reportType، uint8_t reportId، int bufferSize)
bt_status_t (* تنظیم_گزارش )(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_report_type_t reportType، char *گزارش)
bt_status_t (* send_data )(bt_bdaddr_t *bd_addr، char *data)
خالی(* پاکسازی ) (باطل)

توصیف همراه با جزئیات

رابط استاندارد BT-HH را نشان می دهد.

تعریف در خط 140 فایل bt_hh.h .

مستندات میدانی

void(* پاکسازی)(باطل)

رابط را می بندد.

تعریف در خط 178 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* connect)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

به دستگاه مخفی متصل شوید

تعریف در خط 151 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* قطع ارتباط)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

قطع اتصال از دستگاه مخفی

تعریف در خط 154 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* get_protocol)(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_protocol_mode_t protocolMode)

حالت پروتو HID را دریافت کنید.

تعریف در خط 163 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* get_report)(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_report_type_t reportType، uint8_t reportId، int bufferSize)

یک GET_REPORT به دستگاه HID ارسال کنید.

تعریف در خط 169 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* init) ( bthh_callbacks_t *callbacks)

تماس های BtHh را ثبت کنید

تعریف در خط 148 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* send_data)(bt_bdaddr_t *bd_addr, char *data)

ارسال داده به دستگاه HID.

تعریف در خط 175 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* set_info)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_hid_info_t hid_info)

توصیفگر دستگاه HID را برای دستگاه HID مشخص شده تنظیم کنید.

تعریف در خط 160 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* set_protocol)(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_protocol_mode_t protocolMode)

حالت پروتو HID را تنظیم کنید.

تعریف در خط 166 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* set_report)(bt_bdaddr_t *bd_addr، bthh_report_type_t reportType، char *گزارش)

یک SET_REPORT به دستگاه HID ارسال کنید.

تعریف در خط 172 فایل bt_hh.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(BtHhInterface)

تعریف در خط 143 فایل bt_hh.h .

bt_status_t (* virtual_unplug)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

Virtual Unplug (VUP) دستگاه HID مشخص شده را قطع کنید

تعریف در خط 157 فایل bt_hh.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hh.h