bthh_callbacks_t مرجع ساختار

bthh_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_hh.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bthh_connection_state_callback Connection_state_cb
bthh_hid_info_callback hid_info_cb
bthh_protocol_mode_callback protocol_mode_cb
bthh_idle_time_callback idle_time_cb
bthh_get_report_callback get_report_cb
bthh_virtual_unplug_callback virtual_unplug_cb
bthh_handshake_callback handshake_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس BT-HH.

تعریف در خط 124 فایل bt_hh.h .

مستندات میدانی

bthh_connection_state_callback connection_state_cb

تعریف در خط 127 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 131 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 133 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 128 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 130 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 129 فایل bt_hh.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (BtHfCallbacks)

تعریف در خط 126 فایل bt_hh.h .

تعریف در خط 132 فایل bt_hh.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hh.h