btgatt_write_params_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_write_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

btgatt_srvc_id_t srvc_id
btgatt_gatt_id_t char_id
btgatt_gatt_id_t mô tả_id
uint8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Các tham số cho thao tác ghi GATT

Định nghĩa tại dòng 53 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 56 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 57 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 55 của file bt_gatt_client.h .

trạng thái uint8_t

Định nghĩa tại dòng 58 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: