btgatt_srvc_id_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_srvc_id_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_types.h >

Trường dữ liệu

btgatt_gatt_id_t nhận dạng
uint8_t là_chính

miêu tả cụ thể

ID dịch vụ GATT cũng xác định loại dịch vụ (chính/phụ)

Định nghĩa tại dòng 40 của file bt_gatt_types.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 42 của file bt_gatt_types.h .

uint8_t là_chính

Định nghĩa tại dòng 43 của file bt_gatt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: