btgatt_gatt_id_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_gatt_id_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_types.h >

Trường dữ liệu

bt_uuid_t uuid
uint8_t inst_id

miêu tả cụ thể

ID GATT thêm theo dõi id phiên bản vào UUID

Định nghĩa tại dòng 33 của file bt_gatt_types.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t inst_id

Định nghĩa tại dòng 36 của file bt_gatt_types.h .

Định nghĩa tại dòng 35 của file bt_gatt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: