مرجع ساختار AGpsCallbacks

مرجع ساختار AGpsCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

agps_status_callback status_cb
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار برگشت به تماس برای رابط AGPS.

تعریف در خط 912 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 914 فایل gps.h.

تعریف در خط 913 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h