Tham chiếu cấu trúc AGpsCallbacks

Tham chiếu cấu trúc AGpsCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

agps_status_callback trạng thái_cb
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại cho giao diện AGPS.

Định nghĩa tại dòng 912 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 914 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 913 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h