مرجع کلاس ThreadCondVar

مرجع کلاس ThreadCondVar

#include < NfcAdaptation.h >

ThreadMutex را به ارث می برد.

توابع اعضای عمومی

ThreadCondVar ()
مجازی ~ThreadCondVar ()
خالی علامت ()
خالی صبر کن ()
عملگر pthread_cond_t * ()
عملگر pthread_mutex_t * ()
- توابع اعضای عمومی به ارث رسیده از ThreadMutex
ThreadMutex ()
مجازی ~ThreadMutex ()
خالی قفل کردن ()
خالی باز کردن قفل ()
عملگر pthread_mutex_t * ()

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 40 فایل NfcAdaptation.h .

مستندات سازنده و ویرانگر

مجازی ~ ThreadCondVar ( )
مجازی

مستندات عملکرد اعضا

عملگر pthread_cond_t * ( )
خطی

تعریف در خط 47 فایل NfcAdaptation.h .

عملگر pthread_mutex_t * ( )
خطی

تعریف در خط 48 فایل NfcAdaptation.h .

سیگنال خالی ( )
انتظار خالی ( )

مستندات این کلاس از فایل زیر ایجاد شده است: