Tham chiếu lớp ThreadCondVar

Tham chiếu lớp ThreadCondVar

#include < NfcAdaptation.h >

Kế thừa ThreadMutex .

Chức năng thành viên công cộng

ThreadCondVar ()
ảo ~ ThreadCondVar ()
vô hiệu tín hiệu ()
vô hiệu đợi ()
toán tử pthread_cond_t * ()
toán tử pthread_mutex_t * ()
- Các chức năng thành viên công khai được kế thừa từ ThreadMutex
ThreadMutex ()
ảo ~ ThreadMutex ()
vô hiệu khóa ()
vô hiệu mở khóa ()
toán tử pthread_mutex_t * ()

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 40 của tệp NfcAdaptation.h .

Tài liệu về bộ tạo & bộ hủy

virtual ~ ThreadCondVar ( )
ảo

Tài liệu Chức năng Thành viên

toán tử pthread_cond_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 47 của tệp NfcAdaptation.h .

toán tử pthread_mutex_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 48 của tệp NfcAdaptation.h .

tín hiệu vô hiệu ( )
chờ đợi vô ích ( )

Tài liệu cho lớp này được tạo từ tệp sau: