Tham khảo lớp ThreadCondVar

Tham khảo lớp ThreadCondVar

#include < NfcAdaptation.h >

Kế thừa ThreadMutex .

Chức năng thành viên công cộng

ThreadCondVar ()
ảo ~Chủ đềCondVar ()
trống rỗng tín hiệu ()
trống rỗng Chờ đợi ()
toán tử pthread_cond_t * ()
toán tử pthread_mutex_t * ()
- Các hàm thành viên công cộng được kế thừa từ ThreadMutex
Chủ đềMutex ()
ảo ~Chủ đềMutex ()
trống rỗng khóa ()
trống rỗng mở khóa ()
toán tử pthread_mutex_t * ()

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 40 của file NfcAdaptation.h .

Tài liệu về hàm tạo và hàm hủy

ảo ~ ThreadCondVar ( )
ảo

Tài liệu chức năng thành viên

toán tử pthread_cond_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 47 của file NfcAdaptation.h .

toán tử pthread_mutex_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 48 của file NfcAdaptation.h .

tín hiệu trống ( )
chờ đã ( )

Tài liệu cho lớp này được tạo từ tệp sau: