مرجع کلاس ThreadMutex

مرجع کلاس ThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

توسط ThreadCondVar به ارث رسیده است.

توابع اعضای عمومی

ThreadMutex ()
مجازی ~ThreadMutex ()
خالی قفل کردن ()
خالی باز کردن قفل ()
عملگر pthread_mutex_t * ()

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 28 فایل NfcAdaptation.h .

مستندات سازنده و ویرانگر

مجازی ~ ThreadMutex ( )
مجازی

مستندات عملکرد اعضا

قفل خالی ( )
عملگر pthread_mutex_t * ( )
خطی

تعریف در خط 35 فایل NfcAdaptation.h .

باز کردن قفل خالی ( )

مستندات این کلاس از فایل زیر ایجاد شده است: