مرجع کلاس NfcAdaptation

#include < NfcAdaptation.h >

توابع اعضای عمومی

مجازی ~NfcAdaptation ()
خالی مقدار دهی اولیه ()
خالی نهایی کردن ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
خالی دانلود Firmware ()

توابع اعضای عمومی استاتیک

استاتیک NfcAdaptation & GetInstance ()

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 64 فایل NfcAdaptation.h .

مستندات سازنده و ویرانگر

مجازی ~ NfcAdaptation ( )
مجازی

مستندات عملکرد اعضا

void DownloadFirmware ( )
باطل نهایی کردن ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
استاتیک NfcAdaptation و GetInstance ( )
ایستا
void Initialize ( )

مستندات این کلاس از فایل زیر ایجاد شده است: