Tham khảo lớp NfcAdaptation

#include < NfcAdaptation.h >

Chức năng thành viên công cộng

ảo ~NfcThích ứng ()
trống rỗng Khởi tạo ()
trống rỗng Hoàn thiện ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
trống rỗng Tải xuốngPhần mềm cơ sở ()

Hàm thành viên công cộng tĩnh

Thích ứng Nfc tĩnh & GetInstance ()

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 64 của file NfcAdaptation.h .

Tài liệu về hàm tạo và hàm hủy

ảo ~ NfcAdaptation ( )
ảo

Tài liệu chức năng thành viên

void Tải xuốngPhần mềm điều khiển ( )
vô hiệu hóa ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
NfcAdaptation tĩnh & GetInstance ( )
tĩnh
void Khởi tạo ( )

Tài liệu cho lớp này được tạo từ tệp sau: