Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHostSức KhỏeĐại Lý

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Một giao diện để phát ra số liệu máy chủ hoặc thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Phát ra giá trị cho tên chỉ số.

abstract void flush ()

Flush enqueue số liệu.

Phương thức công khai

phát ragiá trị

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Phát ra giá trị cho tên chỉ số. Giá trị được xử lý và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên chỉ số

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị chỉ số

tuôn ra

public abstract void flush ()

Flush enqueue số liệu.