EmailMáy ChủSức KhỏeĐại Lý

public class EmailHostHealthAgent
extends Object implements IHostHealthAgent

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.EmailHostHealthAgent


Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ các báo cáo Giám sát máy chủ

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

EmailHostHealthAgent ()

Phương thức công khai

void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Phát ra giá trị cho tên chỉ số.

void flush ()

Flush enqueue số liệu.

nhà thầu công cộng

EmailMáy ChủSức KhỏeĐại Lý

public EmailHostHealthAgent ()

Phương thức công khai

phát ragiá trị

public void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Phát ra giá trị cho tên chỉ số. Giá trị được xử lý và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên chỉ số

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị chỉ số

tuôn ra

public void flush ()

Flush enqueue số liệu.