Nhấp Nháy Tài NguyênUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


Tiện ích này giúp cài đặt phiên bản phù hợp của các tạo phẩm để chúng có thể được flash qua DeviceFlashPreparer .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FlashingResourceUtil ()

Phương thức công khai

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để flash và đặt giá trị phù hợp của chúng trong BuildInfo

nhà thầu công cộng

Nhấp Nháy Tài NguyênUtil

public FlashingResourceUtil ()

Phương thức công khai

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để flash và đặt giá trị phù hợp của chúng trong BuildInfo

Thông số
info IBuildInfo : {IBuildInfo} được xây dựng

keyAndFiles : Các tệp đã tải xuống được coi là

trả lại
boolean Đúng nếu nhấp nháy đã được thiết lập

ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError