Mô-đunThông sốTrợ giúp

public final class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Trình trợ giúp để nhận IModuleParameterHandler được liên kết với tham số.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ModuleParametersHelper ()

Phương thức công khai

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Lấy tất cả ModuleParameters là thông số phụ của một ModuleParameters đã cho.

nhà thầu công cộng

Mô-đunThông sốTrợ giúp

public ModuleParametersHelper ()

Phương thức công khai

giải quyếtParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Lấy tất cả ModuleParameters là thông số phụ của một ModuleParameters đã cho.

Điều này sẽ giải quyết đệ quy các nhóm phụ và sẽ chỉ trả về ModuleParameters không phải là nhóm.

Nếu param không phải là một nhóm thì một tập hợp đơn chứa param sẽ được trả về chính nó, bất kể withOptional .

Thông số
param ModuleParameters

withOptional boolean : Có hay không cũng kiểm tra các nhóm tham số tùy chọn.

trả lại