IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

public static interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler.ITestResult


Giao diện kết quả mobly yaml

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Lấy loại kết quả mobly yaml.

Phương thức công khai

getType

public abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Lấy loại kết quả mobly yaml.

trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type