MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

public static final enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
extends Enum< MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

<T> T getHandlerInstance ()
String getTag ()
static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

CONTROLLER_INFO

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

GHI LẠI

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

BẢN TÓM TẮT

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

TEST_NAME_LIST

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

getHandlerInstance

public T getHandlerInstance ()

Lợi nhuận
T

getTag

public String getTag ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

public static final enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
extends Enum< MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

<T> T getHandlerInstance ()
String getTag ()
static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

CONTROLLER_INFO

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

GHI LẠI

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

BẢN TÓM TẮT

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

TEST_NAME_LIST

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

getHandlerInstance

public T getHandlerInstance ()

Lợi nhuận
T

getTag

public String getTag ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]