Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CompanionTestAppInstallThiết lập

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() lên một thiết bị đồng hành được phân bổ.

Lưu ý rằng điều này có nghĩa là phần mềm thử nghiệm được đề cập được tích hợp trong bản dựng thiết bị chính nhưng cũng phù hợp với thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương thức công khai

ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà trình chuẩn bị sẽ áp dụng.

nhà thầu công cộng

CompanionTestAppInstallThiết lập

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương thức công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà trình chuẩn bị sẽ áp dụng.

trả lại
ITestDevice

ném
TargetSetupError