GsiDeviceFlashPreparer

public class GsiDeviceFlashPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.GsiDeviceFlashPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu nhấp nháy thiết bị với hình ảnh hệ thống chung của Android. Vui lòng xem https://source.android.com/setup/build/gsi để biết chi tiết.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GsiDeviceFlashPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

phương pháp được bảo vệ

IHostOptions getHostOptions ()

Nhận tài liệu tham khảo về IHostOptions

IRunUtil getRunUtil ()

Lấy phiên bản IRunUtil để sử dụng.

nhà thầu công cộng

GsiDeviceFlashPreparer

public GsiDeviceFlashPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phương pháp được bảo vệ

getHostOptions

protected IHostOptions getHostOptions ()

Nhận tài liệu tham khảo về IHostOptions

trả lại
IHostOptions IHostOptions để sử dụng

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Lấy phiên bản IRunUtil để sử dụng.

trả lại
IRunUtil IRunUtil để sử dụng