ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Giao diện đánh dấu cho người chuẩn bị phòng thí nghiệm

Xem ITargetPreparer để biết mô tả về mục đích của những giao diện này.