DeviceBuildInfoBootStrapper

public class DeviceBuildInfoBootStrapper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper


Một ITargetPreparer thay thế các trường thông tin bản dựng bằng các thuộc tính được đọc từ thiết bị

Điều này hữu ích để kiểm tra các thiết bị có bản dựng được tạo từ nguồn bên ngoài (ví dụ: thiết bị của đối tác bên ngoài)

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoBootStrapper

public DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError