Thiết bịInternetKhả năng tiếp cậnTài nguyênMetricCollector

public class DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector


Trình thu thập ping google.com để kiểm tra xem thiết bị có khả năng truy cập internet hay không.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String AVG_PING

public static final String AVG_PING6_TAG

public static final String AVG_PING_TAG

public static final Float FAILED_VAL

public static final String INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

public static final String PING6_CMD

public static final String PING_CMD

public static final Pattern SUCCESS_PATTERN

nhà thầu công cộng

DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector ()

Phương thức công khai

long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Nhận thời gian chờ đo lường thiết bị tính bằng mili giây.

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Phát hành lệnh ping để thu thập số liệu về khả năng truy cập internet.

Lĩnh vực

AVG_PING

public static final String AVG_PING

AVG_PING6_TAG

public static final String AVG_PING6_TAG

AVG_PING_TAG

public static final String AVG_PING_TAG

FAILED_VAL

public static final Float FAILED_VAL

INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

public static final String INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

PING6_CMD

public static final String PING6_CMD

PING_CMD

public static final String PING_CMD

SUCCESS_PATTERN

public static final Pattern SUCCESS_PATTERN

nhà thầu công cộng

Thiết bịInternetKhả năng tiếp cậnTài nguyênMetricCollector

public DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector ()

Phương thức công khai

getDeviceMetricizeTimeoutMs

public long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Nhận thời gian chờ đo lường thiết bị tính bằng mili giây.

trả lại
long

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Phát hành lệnh ping để thu thập số liệu về khả năng truy cập internet.

Thông số
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor về thiết bị đo lường.

deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager .

trả lại
một ERROR(/Collection) của Resource thiết bị.