Lịch sửLogger

public class HistoryLogger
extends FileLogger

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger < com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream >
com.android.tradefed.log.FileLogger
com.android.tradefed.log.HistoryLogger


TF History Logger, nhật ký đặc biệt chỉ chứa một số sự kiện cụ thể.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

HistoryLogger ()

Phương thức công khai

ILeveledLogOutput clone ()

Tạo một FileLogger mới có cùng cài đặt cấp nhật ký như đối tượng hiện tại.

void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo bất kỳ tài nguyên IO cần thiết nào.

void logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args) logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args)

Gọi phương thức này để ghi lại một sự kiện từ một loại có thông tin liên quan trong bản đồ.

void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)
void printLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

nhà thầu công cộng

Lịch sửLogger

public HistoryLogger ()

Phương thức công khai

dòng vô tính

public ILeveledLogOutput clone ()

Tạo một FileLogger mới có cùng cài đặt cấp nhật ký như đối tượng hiện tại.

Không sao chép nội dung tệp nhật ký bên dưới (nghĩa là dữ liệu nhật ký của bản sao sẽ được ghi vào một tệp mới.)

trả lại
ILeveledLogOutput

trong đó

public void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo bất kỳ tài nguyên IO cần thiết nào.

logSự kiện

public void logEvent (Log.LogLevel logLevel, 
        ILogRegistry.EventType event, 
         args)

Gọi phương thức này để ghi lại một sự kiện từ một loại có thông tin liên quan trong bản đồ.

Thông số
logLevel Log.LogLevel

event ILogRegistry.EventType : EventType của sự kiện cần ghi.

args : bản đồ của các đối số sẽ được thêm vào mục nhật ký để biết thêm chi tiết về sự kiện.

printAndPromptLog

public void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

inNhật ký

public void printLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String