ILogRegistry.EventType

public static final enum ILogRegistry.EventType
extends Enum< ILogRegistry.EventType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType >
com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType


Các sự kiện hữu ích để được ghi lại

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED

ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

ILogRegistry.EventType DEVICE_DISCONNECTED

ILogRegistry.EventType HEAP_MEMORY

ILogRegistry.EventType INVOCATION_END

ILogRegistry.EventType INVOCATION_START

ILogRegistry.EventType MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

ILogRegistry.EventType SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

ILogRegistry.EventType UNEXPECTED_EXCEPTION

Phương thức công khai

static ILogRegistry.EventType valueOf (String name)
static final EventType[] values ()

giá trị liệt kê

KẾT NỐI THIẾT BỊ

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED

DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

THIẾT BỊ NGẮT KẾT NỐI

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_DISCONNECTED

HEAP_MEMORY

public static final ILogRegistry.EventType HEAP_MEMORY

INVOCATION_END

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_END

IVOCATION_START

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_START

MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

public static final ILogRegistry.EventType MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

public static final ILogRegistry.EventType SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

NGOẠI LỆ BẤT NGỜ

public static final ILogRegistry.EventType UNEXPECTED_EXCEPTION

Phương thức công khai

giá trị của

public static ILogRegistry.EventType valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ILogRegistry.EventType

giá trị

public static final EventType[] values ()

trả lại
EventType[]