Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Người Trợ GiúpShardShard

public class StrictShardHelper
extends ShardHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.StrictShardHelper


Chiến lược chia sẻ để tạo các phân đoạn nghiêm ngặt không báo cáo cùng nhau,

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StrictShardHelper ()

Phương thức công khai

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

phương pháp được bảo vệ

splitTests ( fullList, int shardCount) splitTests ( fullList, int shardCount)

Tách danh sách các bài kiểm tra để chạy tuy nhiên việc triển khai thấy phù hợp.

nhà thầu công cộng

Người Trợ GiúpShardShard

public StrictShardHelper ()

Phương thức công khai

shardConfig

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Một hành động phân đoạn thành công làm cho cấu hình hiện tại trống và lệnh gọi sẽ không được tiếp tục.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration hiện tại .

testInfo TestInformation : TestInformation chứa thông tin kiểm tra.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

trả lại
boolean đúng nếu thử nghiệm đã được phân đoạn. Nếu không thì trả về false

phương pháp được bảo vệ

thử nghiệm tách

protected splitTests ( fullList, 
        int shardCount)

Tách danh sách các bài kiểm tra để chạy tuy nhiên việc triển khai thấy phù hợp. Sharding cần phải nhất quán. Có thể chấp nhận trả về một danh sách trống nếu không thể chạy thử nghiệm nào trong phân đoạn.

Triển khai điều này để cung cấp khả năng bảo vệ cụ thể của bộ thử nghiệm. Việc triển khai mặc định cố gắng cân bằng số lượng IRemoteTest trên mỗi phân đoạn càng nhiều càng tốt ở bước đầu tiên, sau đó sử dụng một tiêu chí phụ hoặc gợi ý chạy để điều chỉnh danh sách nhiều hơn một chút.

Thông số
fullList : danh sách đầy đủ ban đầu của IRemoteTest chứa tất cả các bài kiểm tra cần chạy.

shardCount int : tổng số shard cần chạy.

trả lại
một danh sách các IRemoteTest s đã được gán cho từng phân đoạn. Kích thước danh sách sẽ là shardCount.