Người trợ giúp mảnh vỡ

public class ShardHelper
extends Object implements IShardHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper


Lớp trình trợ giúp xử lý việc tạo các phân đoạn và lên lịch cho một lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String LAST_SHARD_DETECTOR

public static final String SHARED_TEST_INFORMATION

nhà thầu công cộng

ShardHelper ()

Phương thức công khai

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

phương pháp được bảo vệ

IGlobalConfiguration getGlobalConfiguration ()

Trả về cấu hình toàn cầu hiện tại.

void validateOptions ( TestInformation testInfo, IConfiguration config)

Chạy IConfiguration#validateOptions() trên cấu hình.

Lĩnh vực

LAST_SHARD_DETECTOR

public static final String LAST_SHARD_DETECTOR

SHARED_TEST_INFORMATION

public static final String SHARED_TEST_INFORMATION

nhà thầu công cộng

Người trợ giúp mảnh vỡ

public ShardHelper ()

Phương thức công khai

shardConfig

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Một hành động phân đoạn thành công làm cho cấu hình hiện tại trống và lệnh gọi sẽ không được tiếp tục.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration hiện tại .

testInfo TestInformation : TestInformation chứa thông tin kiểm tra.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

trả lại
boolean đúng nếu thử nghiệm đã được phân đoạn. Nếu không thì trả về false

phương pháp được bảo vệ

getGlobalConfiguration

protected IGlobalConfiguration getGlobalConfiguration ()

Trả về cấu hình toàn cầu hiện tại.

trả lại
IGlobalConfiguration

xác thựcTùy chọn

protected void validateOptions (TestInformation testInfo, 
        IConfiguration config)

Chạy IConfiguration#validateOptions() trên cấu hình.

Thông số
testInfo TestInformation

config IConfiguration