IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Giao diện để lên lịch lại cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Lên lịch một cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Phương thức công khai

lên lịch lạiLệnh

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

Lệnh phải tôn trọng ICommandOptions#getLoopTime() và lên lịch cho lệnh với độ trễ thích hợp.

trả lại
boolean true nếu lệnh được lên lịch lại thành công. sai nếu false

lịch trìnhCấu hình

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Lên lịch một cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration để chạy

trả lại
boolean true nếu cấu hình được lên lịch lại thành công. sai nếu false