Gọi từ xaThực thi

public class RemoteInvocationExecution
extends InvocationExecution

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.InvocationExecution
com.android.tradefed.invoker.RemoteInvocationExecution


Triển khai InvocationExecution thúc đẩy thực thi từ xa.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer

hằng số

long JOIN_CLEAN_TIMEOUT_MS

long LAUNCH_EXTRA_DEVICE

long NEW_USER_TIMEOUT

long PULL_RESULT_TIMEOUT

long PUSH_TF_TIMEOUT

long REMOTE_PROCESS_RUNNING_WAIT

long SETUP_REMOTE_DIR_TIMEOUT

Lĩnh vực

public static final String GLOBAL_REMOTE_CONFIG

public static final String PROTO_RESULT_NAME

public static final String REMOTE_CONFIG

public static final String REMOTE_USER_DIR

public static final String START_FEATURE_SERVER

public static final String STDERR_FILE

public static final String STDOUT_FILE

nhà thầu công cộng

RemoteInvocationExecution ()

Phương thức công khai

void doCleanUp ( IInvocationContext context, IConfiguration config, Throwable exception)

Thực hiện bước dọn dẹp target_preparer và multi_target_preparer.

void doSetup ( TestInformation testInfo, IConfiguration config, ITestLogger logger)

Thực hiện bước thiết lập target_preparer và multi_target_preparer.

void doTeardown ( TestInformation testInfo, IConfiguration config, ITestLogger logger, Throwable exception)

Thực hiện bước chia nhỏ target_preparer và multi_target_preparer.

boolean fetchBuild ( TestInformation testInfo, IConfiguration config, IRescheduler rescheduler, ITestInvocationListener listener)

Thực hiện bước build_provider của lời gọi.

void runTests ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm.

phương pháp được bảo vệ

void customizeDevicePreInvocation ( IConfiguration config, IInvocationContext context)

Tạo cơ hội tùy chỉnh một số thiết bị trước khi cài đặt trước.

String getAdbVersion ()

Trả về phiên bản adb được sử dụng cho lời gọi.

hằng số

THAM GIA_CLEAN_TIMEOUT_MS

public static final long JOIN_CLEAN_TIMEOUT_MS

Giá trị không đổi: 120000 (0x000000000001d4c0)

LAUNCH_EXTRA_DEVICE

public static final long LAUNCH_EXTRA_DEVICE

Giá trị không đổi: 900000 (0x00000000000dbba0)

NEW_USER_TIMEOUT

public static final long NEW_USER_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 300000 (0x00000000000493e0)

PULL_RESULT_TIMEOUT

public static final long PULL_RESULT_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 180000 (0x000000000002bf20)

PUSH_TF_TIMEOUT

public static final long PUSH_TF_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 150000 (0x00000000000249f0)

REMOTE_PROCESS_RUNNING_WAIT

public static final long REMOTE_PROCESS_RUNNING_WAIT

Giá trị không đổi: 15000 (0x0000000000003a98)

SETUP_REMOTE_DIR_TIMEOUT

public static final long SETUP_REMOTE_DIR_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 600000 (0x00000000000927c0)

Lĩnh vực

GLOBAL_REMOTE_CONFIG

public static final String GLOBAL_REMOTE_CONFIG

PROTO_RESULT_NAME

public static final String PROTO_RESULT_NAME

REMOTE_CONFIG

public static final String REMOTE_CONFIG

REMOTE_USER_DIR

public static final String REMOTE_USER_DIR

START_FEATURE_SERVER

public static final String START_FEATURE_SERVER

STDERR_FILE

public static final String STDERR_FILE

STDOUT_FILE

public static final String STDOUT_FILE

nhà thầu công cộng

Gọi từ xaThực thi

public RemoteInvocationExecution ()

Phương thức công khai

làmCleanUp

public void doCleanUp (IInvocationContext context, 
        IConfiguration config, 
        Throwable exception)

Thực hiện bước dọn dẹp target_preparer và multi_target_preparer. Các thiết bị có dọn dẹp không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của lời gọi.

config IConfiguration : IConfiguration của lần chạy thử nghiệm này.

exception Throwable : ngoại lệ ban đầu được ném ra bởi quá trình chạy thử nghiệm.

doSetup

public void doSetup (TestInformation testInfo, 
        IConfiguration config, 
        ITestLogger logger)

Thực hiện bước thiết lập target_preparer và multi_target_preparer. Tất cả thiết lập thiết bị cần thiết để chạy thử nghiệm.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

config IConfiguration : IConfiguration của lần chạy thử nghiệm này.

logger ITestLogger : ITestLogger để báo cáo nhật ký lỗi thiết lập.

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

doTeardown

public void doTeardown (TestInformation testInfo, 
        IConfiguration config, 
        ITestLogger logger, 
        Throwable exception)

Thực hiện bước chia nhỏ target_preparer và multi_target_preparer. Các thiết bị có bị hỏng liên quan đến thiết lập không.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

config IConfiguration : IConfiguration của lần chạy thử nghiệm này.

logger ITestLogger : ITestLogger để báo cáo nhật ký.

exception Throwable : ngoại lệ ban đầu được ném ra bởi quá trình chạy thử nghiệm.

tìm nạpBuild

public boolean fetchBuild (TestInformation testInfo, 
        IConfiguration config, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestInvocationListener listener)

Thực hiện bước build_provider của lời gọi.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

config IConfiguration : IConfiguration của lần chạy thử nghiệm này.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler , để lên lịch lại các phần của lệnh gọi để thực thi trên (các) tài nguyên khác

listener ITestInvocationListener : ITestInvocation để báo cáo lỗi tải xuống bản dựng.

trả lại
boolean Đúng nếu chúng tôi đã tải xuống bản dựng thành công, sai nếu không.

ném
BuildRetrievalError
DeviceNotAvailableException

chạy thử nghiệm

public void runTests (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm.

Thông số
info TestInformation : TestInformation để chạy thử nghiệm.

config IConfiguration : IConfiguration để chạy

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

phương pháp được bảo vệ

tùy chỉnhDevicePreInvocation

protected void customizeDevicePreInvocation (IConfiguration config, 
        IInvocationContext context)

Tạo cơ hội tùy chỉnh một số thiết bị trước khi cài đặt trước.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình của lệnh gọi.

context IInvocationContext : Bối cảnh gọi hiện tại.

getAdbVersion

protected String getAdbVersion ()

Trả về phiên bản adb được sử dụng cho lệnh gọi.

trả lại
String