Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

VmRemoteDevice

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Một thiết bị ảo từ xa mà chúng tôi sẽ quản lý từ bên trong Máy ảo.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

VmRemoteDevice (String serial)

Các nhà xây dựng công cộng

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial)

Thông số
serial String