IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Giao diện người tạo cho IManagedTestDevice s

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được truyền cho nó.

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

Cụ thể tạo một thiết bị phù hợp với thông số kỹ thuật

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Phương thức công khai

tạo thiết bị

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được truyền cho nó.

Thông số
stubDevice IDevice : sẽ xác định loại thiết bị được tạo

trả lại
IManagedTestDevice một IManagedTestDevice được tạo dựa trên IDevice

tạoRequestedDevice

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

Cụ thể tạo một thiết bị phù hợp với thông số kỹ thuật

Thông số
idevice IDevice

options IDeviceSelection

trả lại
IManagedTestDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Thông số
enable boolean : giá trị đặt hỗ trợ.