StubBuildNhà cung cấp

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


No-op triển khai trống IBuildProvider .

Sẽ cung cấp một BuildInfo trống với các giá trị được cung cấp từ các tùy chọn.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StubBuildProvider ()

Phương thức công khai

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Dọn dẹp mọi tệp bản dựng tạm thời.

IBuildInfo getBuild ()

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

StubBuildNhà cung cấp

public StubBuildProvider ()

Phương thức công khai

dọn dẹp

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Dọn dẹp mọi tệp bản dựng tạm thời.

Thông số
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang thử nghiệm.

trả lại
IBuildInfo IBuildInfo cho bản dựng đang được thử nghiệm hoặc null nếu không có bản dựng nào để thử nghiệm

ném
BuildRetrievalError