Thông tin IAppBuild

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


Giao diện này không được dùng nữa.
Sử dụng IBuildInfo trực tiếp.

IBuildInfo đại diện cho ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của ứng dụng đó.