Thông tin ứng dụngBuild

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


IBuildInfo đại diện cho ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của ứng dụng đó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

Tạo AppBuildInfo .

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thông tin ứng dụngBuild

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Tạo AppBuildInfo .

Thông số
buildId String : id bản dựng duy nhất

buildName String : tên bản dựng

Thông tin ứng dụngBuild

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Thông số
buildToCopy BuildInfo